rekrutacja-przedszkole

Zapraszamy do Akademii Prymusa!

linia-witacz-przedszkole

Zapraszamy dzieci i rodziców do przedszkola Akademia Prymusa. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają szansę poczuć się wyjątkowo, znaleźć ciepło rodzinnych relacji, nauczyć się rozwijać swoje talenty oraz poznawać i rozumieć otaczający świat. Poprzez zabawę i indywidualne podejście do dzieci dbamy o rozwój i bezpieczeństwo każdego malucha. W najnowocześniejszych, kolorowych i przystosowanych do wieku przedszkolaków pomieszczeniach, każde dziecko ma swoją bezpieczną przestrzeń. Profesjonalnie przygotowani  nauczyciele i opiekunowie zapewniają komfort przeżywania dziecięcych emocji, kształtowania pozytywnych nawyków i wszechstronnego rozwoju. Zadbamy o szczęśliwe dzieciństwo Waszych pociech. Jesteśmy profesjonalną placówką edukacyjna, która stwarza możliwość kontynuacji nauki i opieki również w szkole podstawowej.

zlobek-menu przedszkole-menu-aktywny szkola-menu

linia-menu-przedszkole

Program Przedszkola Akademia Prymusa

pilka-maluchy

 

Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

1.    Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego. Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska
2.    Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.
Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos
3.    Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Iwona Broda
4.    Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych.
Magdalena Kębłowska
5.    Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania zgodny z podstawą programową
z 23 grudnia 2008 r. Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, od godz. 06:30 do 17:30. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

Ramowy rozkład dnia


06.30 – 07.30 Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z dziećmi.


07.30 – 08.00 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Praca indywidualna z dzieckiem.


08.00 – 08.25 Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne.


08.25 – 08.45 Śniadanie


08.45 – 09.00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.


09.00 – 11.00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne przewidziane w dziennym planie pracy (realizacja treści podstawy programowej).


11.00 – 11.10 Przygotowanie do obiadu (czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne).


11.10 – 11.30 Posiłek (zupa).


11.30 – 12.00 Leżakowanie, odpoczynek  przy muzyce, czytanej przez nauczyciela bajce.

 

12.00– 13.15 Spacer, zajęcia rekreacyjne na terenie ogrodu przedszkolnego,obserwacje przyrodnicze gry i zabawy tropiące ( realizacja treści podstawy programowe)j


13.15 – 13.35 Przygotowanie do obiadu (czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne).


13.35 – 13.55 Posiłek (drugie danie).

 

13.55 – 14.45 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy manipulacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem, praca w małych zespołach ( realizacja treści    podstawy programowej)


14.45 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku (czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne).


15.00 – 15.20 Podwieczorek

 

15.20 – 17.20 Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne, gry dydaktyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.


17.20 – 17.30 Rozchodzenie się dzieci.


W przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, robotyka, gimnastyka oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

 

 

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ


W dniach 12.12.2014 – 17.12.2014 w naszym przedszkolu została przeprowadzona ewaluacja problemowa przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji, w skład którego weszły: Agnieszka Kardaś i Anna Zdaniukiewicz wizytatorki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Badaniem objęto 25 wychowanków (wywiad grupowy), 130 rodziców ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny:
- z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola, grupowy 
- z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmował następujące obszary działania placówki: 
1) Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 
2) Dzieci są aktywne. 
3) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
Ewaluacja zewnętrzna  polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja miała także na celu ustalenie poziomu spełniania przez nasze przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r. 
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: 
1. Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
2. Poziom D– oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
3. Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
4. Poziom B– oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
5. Poziom A– oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
Przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna wykazała, że nasze przedszkole we wszystkich trzech badanych obszarach spełnia wymagania na najwyższym  poziomie – A.
Przyjęta przez radę pedagogiczną koncepcja pracy przedszkola uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę placówki i zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Jej założenia są znane i akceptowane przez rodziców. Przedszkole, współpracując z rodzicami, modyfikuje koncepcję pracy. Zmiany obejmują  realizację wybranych zadań opiekuńczych, dydaktycznych, zaspokajanie zgłaszanych potrzeb w zakresie organizacji pracy placówki, a także  oferty edukacyjnej. Przedszkole współpracuje z wieloma podmiotami zapewniającymi poradnictwo i pomoc wychowankom, wspomagającymi placówkę w rozwijaniu zainteresowań podopiecznych oraz mającymi wpływ na zaspokojenie ich potrzeb. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są zaangażowane w zajęcia, a także zgłaszają wiele pomysłów dotyczących zajęć i zabaw oraz przedsięwzięć sprzyjających ich rozwojowi 
i środowiska.

 

 

 

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, od 6. 30 do 17.30, z możliwością wydłużenia czasu pobytu dziecka. Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat.

W ramach zajęć przedszkolnych organizowane są:

- zajęcia plastyczne- Chodź pomaluj mój świat - wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, malowanie akwarelą mokre w mokre, farby, kredka, kredka bloczkowa na wosku, pastele.

- zajęcia manualne – Stuku-Puku - wyklejanki, wydzieranki, lepienie z plasteliny, z gliny, cięcie, krojenie, wyszywanie, tkanie, działanie w drewnie, wykorzystanie runa leśnego.

- zajęcia muzyczno – ruchowe – Trala – Linki - zabawa z instrumentami, elementy tańca nowoczesnego, elementy baletu, ilustrowanie ruchem treści bajek. Udział w koncertach.

- teatr w przedszkolu – Stoliczku nakryj się - organizacja przedstawień, teatrzyków, teatr cieni, drama.

- gimnastyka korekcyjna – na podstawie diagnozy lekarskiej ortopedy, przeprowadzonej we wrześniu, nauczyciel prowadzi korektę wad.

- ABC języka angielskiego = EIBISI one, two, three codziennie!

- spotkania z ciekawymi i ważnymi ludźmi, zapraszamy artystów, przedstawicieli różnych zawodów, rodziców.

- zajęcia logopedyczne - grupowe i indywidualne - we wrześniu badaniami przesiewowymi objęte są wszystkie dzieci. Po wstępnej diagnozie, odbywają się informacyjne spotkania z rodzicami dzieci mających wady wymowy.

CODZIENNIE W PRZEDSZKOLU

6.30 – 8.45             przychodzenie dzieci – zabawy i rozmowy indywidualne

8.45- 9.00            zabawy muzyczno-ruchowe

9.15                 śniadanie

9.45- 10.00            zabawy dowolne

10.00-11.00            zajęcia twórcze , grupy wiekowe

11.30-12.00            zabawy w kręgu ( matematyczne, logopedyczne, przyrodnicze, językowe)

12.00-13.00            zabawy na świeżym powietrzu

13.00-13.30            obiad

13.30-13.45            Baśniowo - czytanie baśni, elementy dramy, inscenizacje

13.45-14.00            relaks

14.00- 14.45            zabawy konstrukcyjne – np. Stuku- Puku

14.45-15.00            podwieczorek

15.00-17.30            zabawy dowolne